POSITION:PRODUCT
PWC - Polaris > Piston kit
OEM NO.
1302-POL-780 -STD
PRODUCT.
Piston kit -Polaris 780
DESCRIPTION
Polaris 780 -STD
Bore 71.3


Fit on models:
1995 Polaris SLX 780
1996 Polaris SL 780 Euro
1996 Polaris SL 780
1996 Polaris SLT 780 Euro
1996 Polaris SLT 780
1996 Polaris SLX 780 Euro
1996 Polaris SLX 780
1997 Polaris SL 780 Euro
1997 Polaris SL 780
1997 Polaris SLT 780
 
 
OEM NO. 420.9922.45
OEM NO. 420.8869.60
OEM NO. 09-762(L)